Активи на предприятието

Активите на предприятието са сумата от всички имоти, машини и съоръжения, нематериални активи и природни ресурси, които предприятието притежава и използва в своята стопанска дейност. Собствеността на предприятието се отразява в актива на баланса. Активите на предприятието могат да бъдат както дългосрочни, така и краткосрочни. Дългосрочните активи на предприятието са тези активи, които имат очаквана продължителност на живота повече от една година, докато краткосрочните активи на предприятието са тези активи, които имат очаквана продължителност на живота една година или по-малко. Класификацията на активите на предприятието като дългосрочни или краткосрочни е важна за целите на финансовото отчитане и данъчното облагане. Краткосрочните активи на предприятието са известни също като текущи активи, докато дългосрочните активи на предприятието са известни също като нетекущи активи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Активи на предприятието":

Управлението на активите е "процесът на максимизиране на стойността и минимизиране на рисковете на инвестициите във физически активи" през целия им жизнен цикъл. Това означава да се уверите, че правилният актив е на правилното място в правилното време и се използва по възможно най-ефективния начин. За да направят това, предприятията трябва да проследяват своите активи, които могат да включват всичко - от сгради и машини до превозни средства и оборудване. Освен това те трябва да гарантират, че тези активи се поддържат правилно и се ремонтират, когато е необходимо. Като следват тези практики, предприятията могат да увеличат стойността на своите активи и да сведат до минимум свързаните с тях рискове.
Активите на предприятието са нещата, които организацията използва, за да създава стойност и да постига стратегическите си цели. Те могат да бъдат физически (напр. сгради, превозни средства, машини) или нематериални (напр. интелектуална собственост, данни, взаимоотношения). Много организации смятат, че е полезно да мислят за своите активи на предприятието като за разделени на три категории: основни активи, критични активи и значими активи. Основните активи са тези, които са абсолютно необходими за съществуването на организацията; без тях тя би престанала да функционира. Критичните активи са тези, които са важни за по-нататъшното функциониране на организацията, но не са от съществено значение; ако те бъдат загубени или повредени, организацията може да продължи да съществува, но ще бъде сериозно ощетена. Значимите активи са тези, които допринасят за за благосъстоянието на фирмата, но не е от първа необходимост.
Една от най-важните функции на всяко предприятие е да защитава своите активи. Това включва както физически активи, като сгради и оборудване, така и нематериални активи, като интелектуална собственост и фирмени тайни. Съществуват много различни начини за проследяване и защита на активите, като най-ефективният подход зависи от вида на съответния актив. Например ценните части на оборудването могат да бъдат оборудвани с устройства за GPS проследяване или чипове, които могат да се използват за определяне на местоположението им, ако бъдат откраднати. Физическите активи могат също да бъдат застраховани срещу загуба или повреда. От друга страна, нематериалните активи често са защитени чрез комбинация от правни мерки, като патенти и авторски права, и мерки за сигурност, като криптиране и контрол на достъпа.
Как едно предприятие може да увеличи стойността си, като увеличи базата си от активи? Като инвестира в активи, предприятието може да увеличи своята доходност и по този начин да увеличи стойността си. Освен това силната база от активи може да осигури сигурност за предприятието в случай на непредвидени обстоятелства, като например рецесия. Инвестирайки в активи, предприятието може да гарантира, че разполага с необходимите ресурси, за да преодолее всяка буря. И накрая, стабилната база от активи може да привлече потенциални инвеститори и кредитори, като осигури на предприятието необходимия капитал за растеж и разширяване. В обобщение, има много начини, по които едно предприятие може да увеличи стойността си чрез увеличаване на своята база от активи. Инвестирайки в активи, предприятието може да осигури бъдещето си и да проправи пътя за продължителен растеж и успех.
Цялостното разбиране на активите на организацията може да осигури редица ползи както за самата организация, така и за тези, които управляват нейните активи. На организационно ниво цялостното разбиране на активите може да помогне за оптимизиране на ефективността, намаляване на риска и подобряване на процеса на вземане на решения. За управителите на активи задълбоченото разбиране на активите на организацията може да позволи по-ефективно планиране и управление, както и да осигури по-добра основа за идентифициране и реагиране на риска. Накратко, цялостното разбиране на активите на организацията може да донесе значителни ползи както на индивидуално, така и на организационно ниво.