Депозитар

Депозитарят е специализирана финансова институция, която действа като попечител на ценни книжа. Основната му роля е да управлява физическото движение на ценните книжа и да следи за собствеността. Това позволява ефективна търговия с ценни книжа без необходимост от физическа доставка. Освен това депозитарят предоставя и други услуги, като например съхраняване, обработка на корпоративни действия и обслужване на активи. В резултат на това той играе важна роля в глобалната финансова система.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма