Счетоводство на НПО

Счетоводството е процес на записване на финансови транзакции, поддържане на финансови записи и анализиране на информацията, за да се даде представа за финансовите резултати. Организациите с нестопанска цел се различават от другите видове организации, защото не разпределят печалби на акционерите. Те използват печалбите си, за да усъвършенстват своята мисия и/или цели. Те се нуждаят от различна счетоводна система от организациите с нестопанска цел, тъй като се управляват от различни правила и разпоредби.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Счетоводство на НПО":

Организацията с нестопанска цел или НСО е вид организация, която е създадена, за да изпълнява социална или благотворителна цел. За разлика от фирмите със стопанска цел, които дават приоритет на генерирането на приходи и дивиденти за акционерите, нестопанските организации имат по-целенасочени цели, като например предоставяне на помощ на нуждаещите се, насърчаване на образованието или художествените програми, или опазване на околната среда. Счетоводството на НСО може да се различава донякъде от традиционното корпоративно счетоводство поради уникалния характер на тези организации. Например НКО често зависят от безвъзмездни средства и дарения от дарители, а не от приходи от продажба на стоки и услуги. Освен това решенията относно начина на изразходване на събраните средства могат да бъдат одобрявани от членовете чрез гласуване, а не от борда на директорите. Като цяло, въпреки че счетоводното отчитане на НСО може да изисква някои промени в сравнение с конвенционалните бизнес модели, този вид финансово управление в крайна сметка служи на важната цел да се подкрепят жизненоважни социални програми в нашите общности.
При създаването на счетоводна система за вашата нестопанска организация има няколко основни съображения, които трябва да имате предвид. От една страна, изключително важно е да се гарантира, че НПО спазва всички съответни данъчни закони и разпоредби. Това означава не само да подавате редовно данъчни декларации, но и да се уверите, че НКО редовно отчита правилно своите приходи и разходи. Освен това ще трябва да установите процедури за отчитане и водене на документация, така че при необходимост персоналът и членовете на управителния съвет да имат лесен достъп до финансовата информация. За да направите това успешно, може да е полезно да се възползвате от помощта на квалифициран счетоводител или счетоводител, който разбира принципите на счетоводството на НКО. Като цяло, като създадете организирана и ефективна счетоводна система за НКО от самото начало, можете да помогнете да се гарантира, че вашата организация ще бъде финансово стабилна сега и през следващите години.
При стартирането на НПО са необходими няколко различни финансови отчета, за да се представи ясна и точна картина на дейността на организацията. Един от ключовите видове финансови отчети е отчетът за приходите и разходите, който показва колко парични средства са постъпили от дарения, безвъзмездни средства или други източници на финансиране, както и колко са похарчени за текущи разходи или други разходи. Счетоводният баланс определя активите и пасивите на организацията във всеки един момент, докато отчетът за паричните потоци проследява входящите и изходящите средства за определен период от време. Заедно тези финансови отчети помагат да се даде ясна представа за състоянието и жизнеспособността на дадена НКО, което позволява на дарителите и другите заинтересовани страни да вземат информирани решения относно подкрепата си за организацията.
Като счетоводител на НПО трябва да бъдете особено внимателни с финансите на компанията. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да следите бюджета си: - Първо, организирайте се. Създайте система за проследяване на приходите и разходите си, за да знаете къде отиват всичките ви пари. - Второ, внимавайте за разходите си. Опитайте се да се придържате към бюджета и да намалите ненужните разходи. - Трето, мислете в дългосрочен план. Спестявайте за бъдещи цели, например за пенсиониране или за черни дни. Като планирате предварително, можете да избегнете финансов стрес по пътя. - четвърто, диверсифицирайте източниците си на доходи. Не разчитайте само на един източник на доходи, като например безвъзмездни средства или дарения. Наличието на няколко източника на приходи може да помогне за предпазване от трудни икономически времена. Като следвате тези стъпки, можете да управлявате по-добре финансите си като НСО и да гарантирате, че организацията ви ще остане на повърхността.
Счетоводството на организация с нестопанска цел може да се различава значително от това на предприятие. Основната цел на нестопанската организация е да подпомага своята кауза, а не да реализира печалба, както е при предприятията. Поради тази причина предприятията са склонни да гледат крайния резултат, когато оценяват своя успех, докато организациите с нестопанска цел се фокусират върху това дали постигат своята мисия. Тази разлика в приоритетите може да доведе до някои уникални предимства за счетоводството на НПО. Например НПО могат да претендират за приспадане на благотворителни суми за получените дарения, което може да доведе до увеличаване на даренията. Освен това НКО обикновено са освободени от плащане на данъци, което им позволява да реинвестират всички спечелени пари обратно в подкрепа на своята кауза. Счетоводното отчитане на нестопанските организации може да бъде сложно, но ползите от него си заслужават.