Депозити на паричния пазар

Депозит на паричния пазар е банков депозит, който е обект на покупко-продажба между банки и други финансови институции. Целта на тези сделки е да се поддържа ликвидността на търговската банка. Депозитите на паричния пазар обикновено се разделят на две категории: овърнайт и срочни. Овърнайт депозитите се правят само за една нощ, докато срочните депозити се правят за определен период от време, например шест месеца или една година. Депозитните сметки на паричния пазар обикновено предлагат по-високи лихвени проценти в сравнение с други видове банкови сметки, но те носят и по-голям риск. Това е така, защото стойността на депозита може да се колебае поради промени на паричния пазар. В резултат на това вложителите може да не успеят да изтеглят парите си, когато имат нужда от тях.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма