Какво е счетоводство на английски

Счетоводството е процесът на регистриране, класифициране и обобщаване на финансовите операции с цел осигуряване на информация, която е полезна при вземането на бизнес решения. Общата цел на счетоводството е да се създаде финансов отчет, който да дава представа за финансовото състояние на компанията в даден момент. Счетоводството може да се раздели на два основни вида: финансово счетоводство и управленско счетоводство. Финансовото счетоводство се фокусира върху изготвянето на финансови отчети, докато управленското счетоводство предоставя информация, която се използва от мениджърите за вземане на решения за това как да се управлява бизнесът. Счетоводните стандарти на английски език се определят от Съвета за финансови счетоводни стандарти (FASB). Общоприетите счетоводни принципи (GAAP) са набор от правила и насоки, които компаниите трябва да спазват при изготвянето на финансовите отчети. Публичните дружества в САЩ са задължени да спазват GAAP, докато частните дружества могат да изберат да го правят.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Какво е счетоводство на английски":

Какво е счетоводство на английски език? Счетоводството е процесът на записване, класифициране и обобщаване на финансовите транзакции с цел осигуряване на информация, която е полезна при вземането на бизнес решения. Трите основни вида счетоводство са финансово, управленско и данъчно счетоводство. Финансовото счетоводство се фокусира върху изготвянето на финансови отчети, които се използват от външни потребители като акционери и кредитори. Управленското счетоводство предоставя информация, която е полезна за вземане на вътрешни решения, като например анализ на разходите и определяне на цените на продуктите. Данъчното счетоводство включва изготвянето на данъчни декларации и други документи, подавани до данъчните органи. Счетоводството е от съществено значение за предприятията от всякакъв мащаб, тъй като осигурява информация, която се използва за вземане на правилни финансови решения.
Счетоводството има дълга и завладяваща история, която води началото си от древни цивилизации като Месопотамия, Египет и Китай. Първоначално счетоводството се е използвало предимно като инструмент за данъчно облагане и търговия. През вековете обаче то се използва и в области като управление на бизнеса и финансова отчетност. В днешно време счетоводството приема много различни форми, но все още се счита за важна част от всеки успешен бизнес или организация. Независимо дали става въпрос за софтуерни програми или ръчни процеси, точното водене на счетоводството играе жизненоважна роля, за да могат компаниите да проследяват финансовите си резултати и да вземат разумни решения занапред. Така че независимо дали сте счетоводител или просто човек, който трябва да следи собствените си финанси, ясно е, че счетоводството е изиграло важна роля в оформянето на света, какъвто го познаваме днес.
Счетоводството е система, която включва проследяване и записване на транзакции с цел осигуряване на полезна финансова информация. В своята същност счетоводството се занимава с измерване и анализиране на финансовото състояние на организацията. Обикновено това се прави чрез изготвянето на отчети като баланси и отчети за приходите и разходите, които помагат на собствениците на предприятия да разберат как се представя тяхната компания във времето. Освен това счетоводството включва различни видове дейности по финансово управление, включително бюджетиране и прогнозиране. Независимо дали сте физическо лице, което търси съвет за личните си финанси, или собственик на бизнес, който иска да анализира тенденциите в компанията си, областта на счетоводството предлага ценна информация за това как най-добре да управлявате парите си.
Счетоводството е широк термин, който обхваща множество различни дисциплини в областта на бизнеса. В своята същност счетоводството се занимава със събиране, анализиране и управление на финансова информация за различни цели. Това може да включва водене на документация както за физически лица, така и за организации, както и бюджетиране и прогнозиране, за да се определят финансовите нужди на организацията. Счетоводството може да включва и услуги по изготвяне на данъчни декларации, одит за осигуряване на точност на записите и практиките или дори откриване на измами за защита от незаконни дейности в счетоводния свят. Като цяло има много различни видове счетоводство, които изпълняват специфични функции в рамките на бизнеса и други организации. Независимо дали търсите основни счетоводни услуги или усъвършенствани техники за моделиране на финансите на вашата компания, със сигурност ще има счетоводно решение, което да отговаря на вашите нужди.
Счетоводството е процес на събиране, анализиране и предаване на информация за финансовите дейности в рамките на едно предприятие или организация. Тази информация може да има много различни форми, включително цифрови данни, като например отчети за приходите и разходите, отчети за паричните потоци и баланси. Счетоводителите използват тази информация, за да анализират тенденциите в компанията, да наблюдават изпълнението спрямо бюджетните цели и да вземат важни решения за бъдещата посока на развитие на бизнеса. В допълнение към предоставянето на критична информация за дейността на дружеството, счетоводната информация може да се използва и от външни заинтересовани страни, като инвеститори и кредитори, за да разберат финансовото състояние на дружеството и да проследят неговия напредък във времето. Като цяло използването на счетоводна информация е от съществено значение за големите и малките предприятия, за да се гарантира, че те са добре позиционирани да успеят в днешната бързо променяща се икономика.