Финансова Депресия

Финансовата депресия е фаза от индустриалния цикъл, която настъпва след икономическа криза и се характеризира със застой в производството, слабо търсене на стоки, ниски цени и т.н. Обикновено тя се характеризира с намаляване на паричното предлагане, увеличаване на безработицата и намаляване на производството и инвестициите. Финансовата депресия може да бъде причинена от различни фактори, включително срив на фондовия пазар, банкови фалити или валутна криза. Най-известният пример за финансова депресия е Голямата депресия от 30-те години на ХХ век, която е причинена от редица фактори, включително срива на фондовата борса през 1929 г. и грешките в политиката на Федералния резерв. Финансовите депресии могат да имат опустошителни последици за икономиките и възстановяването от тях може да отнеме години.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма