Детерминант на отчетността

За да се поддържат прозрачност и отчетност, от банките се изисква да класифицират всеки елемент на счетоводството си в съответствие с приложимия банков счетоводен стандарт. Този банков счетоводен стандарт е известен като определящ фактор за отчетността. Определящият елемент на отчетността изисква от банките да предоставят подробна информация за всички аспекти на своето счетоводство, включително за вида на трансакциите, времето на извършване на тези трансакции и въздействието на тези трансакции върху финансовите им отчети. Като се придържат към определящия фактор за отчетност, банките са в състояние да предоставят точна и актуална информация на своите акционери и регулаторни органи. Това от своя страна позволява по-засилен контрол върху операциите на банките и помага да се гарантира, че те работят по сигурен и стабилен начин.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма