Счетоводство на предприятието дурин

В изданието "Счетоводство на предприятието" на Стоян Дурин се разглеждат най-важните въпроси на организацията и методологията на счетоводството в предприятията със стопанска дейност. Всички въпроси на счетоводното отчитане основно са подчинени на изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) с изменения и допълнения до 30.05.2019 г. Последователно са изяснени основни въпроси на текущото счетоводно отчитане по обекти на счетоводството. Използва се система от счетоводни сметки, които са посочени като приложение към изданието. Тази система е разработена по начин да удовлетворява всички изисквания за счетоводно представяне на активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Счетоводство на предприятието дурин":

Книгата е предназначена за счетоводителите и за бизнес-ръководителите. Тя може да се ползва и от учащите се и от всички други лица, които изучават счетоводството с цел придобиване на професионални знания. Изданието може да се ползва и от всички, които се интересуват от проблемите на счетоводството.
"Счетоводство на предприятието" разглежда активите и пасивите като обекти на отчитане са разгледани в две основни групи - като текущи и като нетекущи. Този подход ще осигури възможност чрез текущото счетоводно отчитане да се подготви счетоводната информация за съставяне на годишните финансови отчети. Приложен е системен подход и при представяне на основните въпроси на формата и съдържанието на годишните финансови отчети. Разгледани са и въпроси, които се отнасят до междинното финансово отчитане, до оповестяването на свързаните лица, до финансовите отчети по сегменти, както и до анализа на финансовото състояние на предприятието.
Счетоводството на предприятието е система за записване и отчитане на финансови транзакции за организация. Използва се за управление на финансовите дейности на организация, включително изготвяне на финансови отчети и данъчни декларации. Корпоративният счетоводен софтуер е проектиран да осигури единна точка за достъп до цялата счетоводна информация. Този софтуер може да бъде достъпен от служители, мениджъри и други заинтересовани страни в компанията.
Корпоративното счетоводство е софтуер, който помага на бизнеса да управлява своите финанси. Помага им да следят всички свои финансови транзакции, да генерират отчети и да вземат по-добри решения. Предимствата на корпоративното счетоводство са, че може да помогне на бизнеса да спестява време и пари чрез автоматизиране на процеса на управление на техните финанси. Освен това им помага да спазват правителствените разпоредби и закони. Основното предимство на корпоративното счетоводство е, че може да помогне на бизнеса да спестява време и пари чрез автоматизиране на процеса на управление на техните финанси. Освен това им помага да спазват правителствените разпоредби и закони.