Дефицит

Дефицит възниква, когато има недостиг на нещо или когато разходите превишават приходите. В контекста на държавния бюджет дефицитът е налице, когато разходите превишават приходите. Това може да се случи по редица причини, включително икономически спад, лоша събираемост на данъците или прекомерни разходи. Дефицитът може да има редица отрицателни последици, като например увеличаване на разходите по заеми, намаляване на държавните услуги и инфлация. В някои случаи дефицитът може дори да доведе до неплатежоспособност. Ето защо е важно правителствата да предприемат мерки за намаляване на дефицита и да гарантират финансовата си стабилност.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма