Съвместното предприятие - Джоинт Венчър

Съвместното предприятие (СП) е бизнес споразумение, при което две или повече страни се съгласяват да си сътрудничат, за да предоставят съвместно продукция, услуга или услуга. СП обикновено се създават между банки или банки и нефинансови институции с цел предоставяне на широк спектър от услуги на клиенти и реализиране на печалба. Споразуменията за СП могат да бъдат много изгодни за всички участващи страни. Те предоставят възможност за по-голям пазарен обхват и споделяне на ресурси, опит и риск. Съвместните предприятия могат да доведат и до подобряване на ефективността и намаляване на разходите. Съществуват обаче някои предизвикателства, свързани със съвместните предприятия. Те могат да бъдат трудни за управление и има потенциал за конфликти между участващите страни. Важно е ясно да се определят ролите

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма