Диверсификация на портфейла

Всеки, който някога е инвестирал на фондовия пазар, знае, че диверсификацията е ключът към минимизиране на риска и максимизиране на възвръщаемостта. Същото важи и за банките и другите финансови институции. Като диверсифицират портфейлите си сред широк кръг от клиенти, банките могат да намалят излагането си на всеки един конкретен вид риск. Например, ако една банка има голяма концентрация на кредити и депозити в сектора на недвижимите имоти, тя ще бъде по-уязвима към колебанията на този пазар. Ако обаче банката има значително присъствие и в други сектори, като например производството или здравеопазването, тя ще може по-добре да преодолее спадовете на пазара на недвижими имоти. Накратко, диверсификацията на портфейла е основен инструмент за управление на риска и осигуряване на дългосрочна стабилност за банките и другите финансови институции

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма