Цена на данък мпс

България има висок данък върху моторните превозни средства. Цената на данък върху МПС в България варира в зависимост от вида на превозното средство и неговата стойност. Това е фиксирана сума, която се изплаща всяка година, независимо от вида на превозното средство.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Цена на данък мпс":

Данъчната ставка в България е около 0,5% за автомобили с двигател между 1500 и 2500 cc (1,5 до 2 литра). Също така е около 0,5% за автомобили с двигатели между 2500 и 4000 cc (2 до 4 литра). За автомобили с двигатели над 4000 cc (4 литра) е около 0,8%. Това означава, че ако имате автомобил с обем на двигателя 1500 куб.см (1 литър), ще платите около 790 лв.
Цената на данък върху МПС в България се изчислява от Българската данъчна агенция. Агенцията трябва да изчисли цената на данъка върху МПС за всеки вид МПС, която е определена от ЗМПС. Агенцията трябва да изчисли и цената за всеки вид МПС, която е определена със специален акт. За да направят това, те са разработили алгоритъм, който изчислява цените въз основа на няколко фактора: мощност на автомобила, адрес на собственика (община), възраст на автомобила и екологична категория.
Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък. Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.
Съгласно разпоредбата на чл. 54 от ЗМДТ размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице. В случай че пътното превозно средство е придобито по наследство, или е собственост на повече от едно лице, или собственикът/собствениците няма/нямат постоянен адрес на територията на страната, както и когато са налице основания за предявяване на право на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство. При подаване на декларацията собственикът представя документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения данък при придобиване.