Дивидент

Дивидентът е част от печалбата на компанията, която се разпределя между акционерите. Дивидентите обикновено се изплащат на тримесечие и могат да бъдат парични или в акции. Паричните дивиденти са най-често срещаният вид дивидент, но компаниите могат да изберат да изплащат дивиденти и под формата на нови акции. Когато дадена компания изплаща дивидент, акционерите, които имат право да го получат, ще го видят депозиран в сметката си на датата на изплащане на дивидента. Дивидентите са един от начините, по които акционерите могат да получат възвръщаемост на инвестициите си в компанията. За да имат право да получат дивидент, акционерите трябва да притежават акции на датата на изплащане на дивидента.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма