Дизажио

Всяка ценна книга, чиято номинална стойност е по-ниска от пазарната, се счита за "с премия" Например, ако една облигация има номинална стойност от 1 000 USD и пазарна стойност от 1 200 USD, се казва, че тя се "продава с премия" от 200 USD. Премията е превишението на пазарната цена над номиналната стойност. Обратната ситуация, при която пазарната стойност е по-ниска от номиналната стойност, се нарича "продажба с отстъпка" Например, ако една облигация има номинална стойност от 1000 USD и пазарна стойност от 800 USD, тя се продава с "отстъпка" от 200 USD. Терминът "ажио" се отнася до премията или отстъпката на ценни книжа или стоки

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма