Дилинг

Дилингът е валутна транзакция, която се извършва в специално оборудвана стая. Помещението обикновено се намира в банка или финансова институция и е оборудвано с най-новите технологии и средства за сигурност. Дилърите на дилърство са висококвалифицирани професионалисти, които умеят да договарят сложни сделки. В повечето случаи дилингът включва обмяна на една валута за друга. Сделката обикновено се извършва от името на клиент, а дилърът получава комисиона за услугите си. Дилингът може да бъде доходоносен бизнес, но е и много рисков. Стойността на валутите може да се колебае бързо и внезапна промяна на пазара може да доведе до загуби за дилъра.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма