Счетоводство ресторант

Счетоводното отчитане на ресторанти може да бъде предизвикателство, тъй като има много различни видове разходи, които трябва да се проследяват. Ресторантите имат много разходи, които трябва да се отчитат - от храна и разходи за труд до наем и комунални услуги. Освен това ресторантите често разполагат с много стоково-материални запаси, което може да усложни още повече счетоводното им отчитане.трябва да сте сигурни, че точно проследявате всички свои приходи и разходи. Това означава да водите точни записи на всички продажби, покупки, плащания и вземания. Освен това трябва да сте сигурни, че правилно класифицирате всички транзакции. Това ще ви помогне да останете организирани и ще гарантира, че използвате ресурсите си по най-ефективния начин. Съществуват обаче някои счетоводни софтуерни програми, които могат да помогнат за улесняване на задачата по осчетоводяване на ресторанта. Тези програми могат да проследяват всички различни видове разходи, които ресторантът има, както и нивата на запасите. Освен това те могат да генерират отчети, които помагат на собственика на ресторанта да види къде харчи парите си и къде може да ги спести. Счетоводният софтуер може да бъде ценен инструмент за всеки собственик на ресторант, който иска да следи финансите си по ефективен и ефикасен начин.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Счетоводство ресторант":

Съществуват няколко различни вида счетоводство за ресторанти, които можете да използвате, за да следите финансите си. Най-разпространеният тип е счетоводството на начислението, което записва транзакциите в момента на тяхното възникване, независимо от това кога парите са действително разменени. Това е видът счетоводство, който се използва от повечето предприятия, и може да бъде полезен за ресторантите, тъй като ви позволява да проследявате всичките си разходи и приходи на едно място. Друг вид счетоводно отчитане на ресторантите е счетоводното отчитане на база парични средства, при което транзакциите се записват само в момента, в който парите се сменят. Това може да бъде полезно, ако искате да следите действителния паричен поток, но може да затрудни проследяването на всички приходи и разходи.
Счетоводството на ресторанта е доста прост процес, но е важно да се извършва правилно, за да се гарантира, че собственикът на ресторанта е наясно колко пари влизат и излизат. Добър начин да започнете е да записвате всички приходи и разходи на ресторанта в счетоводна книга. Всеки ден записвайте датата, източника на приходите и сумата. След това всяка седмица или месец сумирайте всички записи за всяка категория (източници на приходи, разходи и т.н.) и запишете тази информация в електронна таблица или друг счетоводен софтуер. Това ще даде по-подробна представа за финансовото състояние на ресторанта. Също така е важно да се проследят всички активи и пасиви, които ресторантът притежава или дължи.
Има няколко неща, които можете да направите с финансовите си отчети: Сравнете отчета си за приходите и разходите с баланса, за да видите дали сте на печалба. Сравнете счетоводния си баланс с предходни периоди, за да видите как се справяте финансово с течение на времето. Използвайте съотношенията в баланса и отчета за приходите и разходите, за да направите сравнение между предприятията във вашия отрасъл или за да получите представа за това какво е "нормално" за размера на вашия бизнес и етапа на развитие. Търсете тенденции в данните - дали продажбите се увеличават или намаляват, дали нетният доход тази година е по-висок от миналогодишния и т.н.
Уверете се, че правилно класифицирате работниците си. Те служители ли са или изпълнители? Това може да окаже голямо влияние върху размера на дължимите от вас данъци. Водете добра документация за приходите и разходите си. Това ще улесни подаването на данъчните декларации и ще гарантира, че ползвате всички приспадания, на които имате право. Запознайте се с различните данъчни облекчения и приспадания, които могат да се ползват от ресторантьорския бизнес. Ресторантите са длъжни да плащат данък върху продажбите на всички продадени храни и напитки. Това включва както готовата храна, така и алкохола. Не забравяйте да следите всички продажби, за да изчислите правилно размера на дължимия данък върху продажбите. Второ, ресторантите могат да бъдат отговорни и за плащането на данъци върху бизнес имотите за всяко оборудване или недвижимо имущество, притежавано или наето от предприятието. Бакшишите, оставени от клиентите се считат за облагаем доход за служителите на ресторанта.
Поддържането на точни нива на складовите наличности не само гарантира, че имате необходимите материали в наличност за изпълнение на поръчките на клиентите, но и помага да се избегнат скъпоструващи свръхзапаси. Най-ефективният начин за проследяване на наличностите е използването на софтуерна система за управление на наличностите. Системата за управление на инвентара ви позволява да видите в реално време кои нива на инвентара са ниски и се нуждаят от попълване, както и кои артикули се продават бързо и може да се наложи да бъдат пренаредени, за да се отговори на търсенето на клиентите. Освен това системата за управление на запасите може да генерира ценни отчети, които ви помагат да вземате информирани решения относно процесите на поръчване и производство.За по-големите предприятия може да има софтуер за инвентаризация, който да оптимизира този процес. Този тип софтуер може да следи за серийни номера, местонахождение на артикулите, минимални нива на наличности и др. Налични са много различни програми, затова е важно да намерите такава, която да отговаря на специфичните нужди на вашия бизнес.