Дисконт

Когато дадена ценна книга се продава с отстъпка, номиналната стойност на ценната книга се намалява. Отстъпката може да се дължи на факта, че ценната книга е била обезценена или отслабена, или може да е просто защото пазарната стойност на ценната книга е намаляла. И в двата случая притежателят на ценната книга ще получи по-малко пари, отколкото би получил, ако продаде ценната книга по нейната номинална стойност. Въпреки че отстъпката може да изглежда като нещо лошо, тя всъщност може да бъде предимство за продавача. Продавайки с отстъпка, продавачът може да продаде ценните си книжа по-бързо и без да се налага да преговаря с купувачите. Освен това продавачът може да бъде в състояние да продаде ценните си книжа на по-висока цена в бъдеще, ако пазарните условия се подобрят.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма