Добре обезпечено вземанe

Добре обезпечено вземане е кредит или друг актив, за който банката разполага с обезпечение, достатъчно за покриване на главницата, дължимата лихва и други суми, които могат да бъдат дължими на банката съгласно условията на сделката. За да се счита, че едно вземане е добре обезпечено, обезпечението на кредита трябва да е изключително и срещу него не може да има други залози или вземания, които имат приоритет, по-голям или равен на този на въпросното вземане. Добре обезпеченото вземане дава на банката по-голям шанс да събере вземането си срещу обезпечението.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма