Акцепт

Дефиницията на accept е съгласие (разрешение) за плащане на пари или стоки или за приемане на обезпечение за тяхното плащане. Пример за приемане е, когато някой даде съгласието си на компания да дебитира банковата му сметка за дължимо плащане. Друг пример за приемане е, когато някой се съгласява да приеме чек като плащане от някой друг. Когато давате съгласието си за нещо, вие го приемате. Когато разрешавате на някого да направи нещо, вие го приемате. Когато получавате нещо, вие също го приемате. Има много начини за използване на думата accept и тя е много важна дума както в писмения, така и в говоримия английски език. Ако не приемете нещо, вие го отхвърляте.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Акцепт":

Съгласието за плащане е, когато дадете разрешение на някого да извърши плащане от сметката ви. Това може да е за еднократна покупка или редовен абонамент. Повечето доставчици на платежни услуги ще поискат от вас да зададете съгласие за плащане при първата си регистрация. Това означава, че те могат да извършват плащания от вашия акаунт, без да е необходимо да искат вашето разрешение всеки път. Съгласието за плащане понякога е известно и като "автоматични плащания" или "директен дебит". Важно е да се запознаете с общите условия на всяка услуга, за която настройвате съгласие за плащане, за да разберете как ще се извършват плащанията от сметката ви. Също така трябва да се уверите, че в сметката ви има достатъчно пари, за да покриете плащанията. Ако не разполагате с тях, може да ви бъдат начислени допълнителни такси.
Заповедта за даване на съгласие за учредяване на обезпечение е правен документ, който позволява на кредитора да учредява обезпечение върху активите на кредитополучателя. Този документ обикновено се използва, когато кредитополучателят не е в състояние да изплати дълга си и кредиторът иска да защити инвестицията си. Обикновено заповедта съдържа условия, които трябва да бъдат изпълнени от кредитополучателя, като например извършване на редовни плащания навреме и поддържане на имота в добро състояние. В някои случаи заповедта може да изисква от кредитополучателя да предостави допълнително обезпечение, например втора ипотека или лична гаранция. Ако кредитополучателят не изпълни условията на заповедта, той може да наруши договора си за кредит и да подлежи на съдебни действия от страна на кредитора. заповедите за съгласие обикновено се издават от съдилища или трибунали и са изпълними по закон.
За да предоставите акцепт, ще трябва да преминете през няколко стъпки. Първата стъпка е намирането на подходящия език, който искате да използвате, за да предоставите съгласието за плащане. След като сте намерили езика, следващата стъпка е да предоставите подробности за това, което разрешавате. Това може да включва неща като дата, сума и начин на плащане. След като сте предоставили цялата необходима информация, последната стъпка е да подпишете и датирате споразумението. Това ще послужи като ваше официално съгласие за извършване на плащането. Като следвате тези стъпки, можете лесно да предоставите споразумението си за плащане.
В повечето случаи е необходимо да предоставите съгласие за плащане, когато поръчвате стоки или услуги, правите резервация или изисквате информация от предприятие. Когато предоставяте съгласие, вие се съгласявате с условията, определени от компанията. Това включва правото на компанията да таксува вашата кредитна карта или друга форма на плащане за заявените от вас стоки или услуги. В някои случаи може да бъдете помолени да предоставите съгласие за периодични плащания. В този случай вие се съгласявате да позволите на компанията да зарежда редовно вашата кредитна карта или друга форма на плащане. Това може да бъде седмично, месечно или годишно, в зависимост от условията на споразумението.
Една от последиците от непредоставянето или неправилното предоставяне на акцепт е, че може да се счита, че получателят на офертата е приел предложението. Когато това се случи, и двете страни са правно обвързани с условията на договора. Освен това, ако получателят на офертата промени решението си след приемането на офертата, той може да не е в състояние да отмени договора. В резултат на това е важно да сте сигурни, че наистина искате да сключите договор, преди да направите приемане. Друга последица от непредоставянето или неправилното предоставяне на приемане е, че може да пропуснете добра възможност. Например, ако ви е предложена работа, но не я приемете в определения срок, работодателят може да оттегли предложението и да даде работата на някой друг.