Доктрина за взаимоотношения с клиента

Доктрината за взаимоотношенията с клиентите е банкова стратегия, която дава приоритет на предоставянето на кредити на всички клиенти, които отговарят на стандартите за качество и изискванията, определени от банката. Тази доктрина се основава на убеждението, че всеки клиент има потенциал да генерира положителни финансови резултати за банката. Предоставяйки заеми на всички квалифицирани клиенти, банката може да изгради силни взаимоотношения със своите кредитополучатели и да увеличи шансовете си за успех. Въпреки че този подход е свързан с известен риск, той може да бъде много ефективен начин за развитие на бизнеса на банката. Като прилагат проактивен подход към взаимоотношенията с клиентите, банките могат да създадат дългосрочни връзки със своите кредитополучатели и да се позиционират за продължителен успех.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма