Допълнителен капитал

Сумата, с която разполага предприятието, след като е платило данъци върху печалбите си. Тези пари могат да се използват за покриване на загуби, отписване на лоши дългове и за покриване на други капиталови нужди на предприятието. Равнището на печалбата след данъчно облагане варира през различните години, така че размерът на допълнителния капитал, с който разполага бизнесът, също варира. В годините, когато печалбите са високи, предприятията разполагат с повече средства за покриване на загуби и разширяване на дейността си. В години, когато печалбите са ниски, може да се наложи предприятията да намалят дейността си или да вземат заеми, за да останат на повърхността. Допълнителният капитал е важен източник на финансова стабилност за предприятията и наличието му може да направи разликата между успеха и провала.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма