Доставна цена

Доставната цена на даден актив е общата сума, платена за закупуването на актива, включително всички данъци, мита, такси и други свързани разходи. За повечето активи доставната цена е същата като покупната цена. За някои активи обаче, като например недвижими имоти или превозни средства, доставната цена може да е по-висока от покупната цена поради допълнителни разходи, като например разходи за приключване или такси за дилъра. Цените на доставката е важно да се вземат предвид, когато се изготвя бюджет за покупка, тъй като те могат да окажат значително влияние върху общата стойност на актива.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма