Доход от съкровищни бонове

Инвестирането в съкровищни бонове може да бъде чудесен начин за генериране на доход, тъй като възвръщаемостта се основава на разликата между покупната и продажната цена на ценната книга. Размерът на получения доход ще зависи от отстъпката, с която е закупена ценната книга, както и от продължителността на нейното държане преди падежа. Важно е обаче да се отбележи, че доходът от съкровищни бонове не подлежи на третиране като капиталова печалба, така че инвеститорите трябва да са наясно с това, преди да направят покупка. Като цяло инвестирането в съкровищни бонове може да бъде чудесен начин за генериране на доход, но е важно да се разберат всички подробности, преди да се направи това.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма