Доходност до падежа

Доходността до падежа е показател за оценката на инвестиция в съкровищни бонове. Тя се изчислява на база на инвестицията, която представлява съотношението на сконто към покупната цена. Доходността до падежа отчита стойността на парите във времето и е по-точен измерител на истинската стойност на инвестицията, отколкото нейната номинална стойност. Например банкнота от 100 USD с доходност до падежа 3% ще струва 103 USD след една година. Това е така, защото инвеститорът ще получи 3 долара под формата на лихвени плащания през годината, което прави обща възвръщаемост от 3%. Следователно доходността до падежа е важен фактор, който трябва да се вземе предвид при вземането на всяко инвестиционно решение.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма