Дружество емитент

Дружество емитент е акционерно дружество, което емитира ценни книжа, като акции и облигации. Като обединява ресурсите на много инвеститори, дружеството емитент може да набере необходимия капитал за финансиране на големи проекти, като например изграждане на фабрика или разработване на нов продукт. Когато закупите ценни книжа от дружество емитент, вие ставате акционер в дружеството и имате право на част от печалбата на дружеството. Освен това, ако емитентът на дружеството фалира, може да успеете да си възстановите част от инвестицията си чрез продажбата на активите на дружеството. Поради тези причини инвестирането в дружества емитенти може да бъде рисковано, но потенциално доходоносно предложение. Преди да инвестирате, е важно да проучите финансовото състояние на дружеството и да разберете свързаните с него рискове.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма