Дългосрочни кредити

Дългосрочните заеми са вид заеми със срок на погасяване над три години. Тези заеми обикновено се използват за големи покупки или проекти, като например ремонт на дома или покупка на нов автомобил. Тъй като имат по-дълъг период на погасяване, дългосрочните заеми обикновено имат по-ниски месечни вноски от по-краткосрочните заеми. Въпреки това те често се предлагат и с по-високи лихвени проценти, което може да увеличи общите разходи по заема. За кредитополучателите, които трябва да финансират голяма покупка или проект и могат да си позволят по-високи лихвени проценти, дългосрочните кредити могат да бъдат полезен начин за разпределяне на разходите по кредита във времето.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма