Държавен дълг

Задълженията на държавата по вътрешни и външни заеми и други кредитни операции, както и всички други парични вземания от държавата, включително гаранции (наричани по-долу "държавен дълг"), се управляват от Министерството на финансите. Държавният дълг се деноминира в крони. Държавният дълг може да се поема само за инвестиционни разходи и за други цели, предвидени в закона. Максималният размер на държавния дълг е 60 % от брутния вътрешен продукт, изчислен по пазарни цени. Правителството може с решение, одобрено от Riigikogu, да увеличи максималния размер до 80 % за период, не по-дълъг от пет години, с цел финансиране на разходи за отбрана или изпълнение на международни задължения, произтичащи от членството в НАТО или Европейския съюз.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма