Държавни облигационни заеми

Държавните облигационни заеми са вид дългови ценни книжа, които се емитират от държавните правителства с цел набиране на средства за различни проекти. Тези облигации обикновено се емитират с фиксирана дата на падеж и фиксиран или плаващ лихвен процент. Държавните облигационни заеми се считат за едни от най-сигурните и гарантирани инвестиции, тъй като са обезпечени с пълната вяра и кредит на емитиращото държавно правителство. В резултат на това тези облигации често се използват от инвеститори, които търсят нискорисков вариант за инвестиция. Важно е обаче да се отбележи, че цените на държавните облигации могат да бъдат нестабилни, така че инвеститорите трябва внимателно да наблюдават пазара, преди да вземат каквото и да е решение.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма