Държавни съкровищни бонове

Съкровищната бонова книжка (СБК) е краткосрочно дългово задължение на правителството на Съединените щати с падеж под една година. Държавните съкровищни бонове се емитират с отстъпка от номиналната стойност и са с падеж по номинал. Разликата между цената, платена за съкровищната бонова книжка, и номиналната стойност на боновата книжка представлява спечелената лихва. Т-образните бонове се емитират чрез конкурентна тръжна процедура, при която дилърите на държавни ценни книжа подават оферти от името на своите клиенти. Дилърът с най-ниската оферта, приета от Министерството на финансите, закупува ценните книжа за своя клиент и ги доставя на клиента. ДЦК се емитират и чрез неконкурентна тръжна процедура, при която инвеститорите подават оферти директно до Министерството на финансите. Неконкурентните оферти трябва да са за 100 USD

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма