Дъщерно дружество

Дъщерно дружество е дружество, в което холдингово дружество притежава или контролира, пряко или непряко, най-малко 25 % от акциите или дяловете или може да назначава, пряко или непряко, повече от половината от членовете на съвета на директорите. Терминът може да се използва и за описание на организация, която се контролира от друга организация. В много случаи дъщерното дружество се създава, за да оперира в определена държава или регион. Компанията майка често запазва контрола си върху дъщерното дружество, като притежава мажоритарен дял от акциите или назначава мнозинството от членовете на съвета на директорите. По този начин дружеството майка може да упражнява голям контрол върху дъщерното дружество, като същевременно запазва определена степен на отделеност. Това споразумение може да предложи много предимства, като например да позволи на дружеството майка да сведе до минимум своя риск

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма