Дюрейшън (Duration)

Продължителността на дадена ценна книга или портфейл е среднопретегленият падеж на всички парични потоци от ценната книга или портфейла. Претеглянето се извършва по стойност, а не по време. Дюрацията ви показва колко време средно ще ви отнеме да си върнете парите от дадена инвестиция. Например, ако имате облигация, до чийто падеж остават пет години, и друга облигация, до чийто падеж остават 10 години, и двете облигации плащат лихва всяка година, дюрацията на вашите облигации ще бъде 7,5 години. Това е така, защото петгодишната облигация допринася за 5/15 (или 1/3) от общата стойност на облигациите, а десетгодишната облигация допринася за 10/15 (или 2/3) от

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма