Дял на заемите в актива

Делът на кредитите в активите е важен показател за състоянието на дадена банка. Той измерва размера на всички кредити и лизингово финансиране от банката като процент от общата балансова стойност на активите. Високият дял на кредитите в активите показва, че банката е силно зависима от приходите от кредити и е изложена на риск от загуба на ликвидност, ако кредитополучателите не изпълнят задълженията си или ако кредитите бъдат класифицирани като съмнителни или лоши. Ниският дял на кредитите в активите показва, че банката не е силно зависима от приходите от кредити и е по-малко изложена на риск от загуба на ликвидност. Следователно делът на кредитите в активите е добър показател за финансовото здраве на банката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма