Акцептен Кредит

Банкерският акцепт е заем, при който банката приема полица, при условие че емитентът има реална възможност да покрие полицата до падежа. Той се използва най-често за финансиране на краткосрочни стокови сделки с голям обем, при които срокът на плащане съвпада със срока на банкерския акцепт, така че полиците се изплащат от постъпленията от продажбата на финансираните стоки. За да бъде валиден банкерският акцепт, емитентът трябва да има неотменим ангажимент от кредитоспособен купувач да закупи стоките на договорена цена и при договорени условия. Кредитоспособността на купувача дава допълнителна увереност, че кредитът ще бъде изплатен. Банковите акцепти също често се използват за финансиране на акредитиви.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма