Дялове в свързани предприятия

За да може една банка да направи инвестиция под формата на акции в свързано предприятие, тя трябва да е достатъчно сигурна, че ще получи възвръщаемост под формата на дивиденти. Размерът на възвръщаемостта ще зависи от рентабилността на съвместното предприятие, както и от дела на банката в печалбата. За да се увери, че инвестицията ѝ е печеливша, банката внимателно ще оцени финансовата стабилност на съвместното предприятие и способността му да генерира печалба. Ако банката е убедена, че съвместното предприятие е стабилна инвестиция, тя ще продължи с инвестицията и ще предостави капитал на съвместното предприятие в замяна на дял от собствеността. С течение на времето, когато съвместното предприятие се разрасне и стане по-печелившо, банката ще получи по-голяма възвръщаемост на инвестицията си под формата на

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма