Еднородна група банки

Хомогенна група от банки е група от банки, които поради сходството на профила на трансакциите им и размера на дейността им могат да се считат за сравними с избрана банка по отношение на изискванията за управление на ликвидността. С други думи, хомогенната група банки е начин за измерване на ликвидния риск на дадена банка по отношение на други сходни банки. Този метод е полезен, защото позволява да се правят сравнения между банки със сходен размер и със сходни бизнес модели. Като такъв той е важен инструмент както за банкерите, така и за регулаторните органи, когато се опитват да оценят и управляват ликвидния риск.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма