Едрови депозити

Основните депозити са големи депозити, чиито лихвени проценти се доближават до лихвените проценти на паричния пазар. Тези депозити се формират главно от големи компании, финансови институции, правителствени организации, държавни агенции и физически лица с висока нетна стойност. Основните депозити обикновено имат по-висока норма на възвръщаемост от другите видове депозити и поради това са важен източник на финансиране за банките. Основните депозити обаче могат да се използват и за хеджиране срещу лихвен риск. Когато лихвените проценти се повишат, притежателите на основни депозити е по-малко вероятно да изтеглят средствата си и следователно банките е по-малко вероятно да изпитат недостиг на финансиране. По тази причина основните депозити играят важна роля за осигуряване на стабилността на банковата система.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма