Еквилибриум

В икономиката равновесие се наблюдава, когато състоянието на икономиката е такова, че няма тенденция за нейното развитие или застой. Това се случва, когато различните икономически сили (като търсене и предлагане) са в равновесие. Концепцията за равновесие е важна, защото помага на икономистите да разберат и прогнозират как ще се държи икономиката. Например, ако има нарастване на търсенето на дадена стока или услуга, това ще доведе до повишаване на цените и до увеличаване на производството. Ако обаче има твърде много стоки или услуги, това ще доведе до намаляване на цените и в крайна сметка до спад в производството. Следователно равновесието е ключово понятие в икономиката, което ни помага да разберем как функционира икономиката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма