Експозиция

Всяко банково вземане, пасив или актив, независимо от условията, при които е възникнало или е подчинено, се счита за носещо кредитен риск. Ръководството на банката е отговорно за оценяването на експозицията при неизпълнение (ЕАД) за всеки съответен вид експозиция и за съответното разпределение на капитала. Използването на модел за оценка на експозицията при неизпълнение е от съществено значение, за да се генерира резултат, който е едновременно надежден и стабилен. По дефиниция ЕАД отразява потенциалната бъдеща загуба по дадена експозиция за едногодишен времеви хоризонт при хипотетичен тежък, но вероятен стрес сценарий. Терминът "неизпълнение" обхваща както действителни, така и близки до неизпълнението събития, като например сериозни финансови затруднения или неизпълнение на договорни задължения в срок.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма