Експорт

Когато една държава изнася стоки или капитал, тя ги продава на друга държава. Това може да бъде от полза за икономиката, тъй като носи чуждестранна валута, която може да се използва за закупуване на необходимия внос или за изплащане на дългове. износът може също така да помогне за създаването на работни места и да стимулира икономическия растеж. Съществуват обаче и някои рискове, свързани с износа. Ако една държава разчита твърде много на износа, тя може да стане уязвима от колебанията на световния пазар. Освен това износът може да доведе до загуба на работни места в страната, ако компаниите преместят производството си в чужбина, за да се възползват от по-ниските разходи за труд. Като цяло износът е сложен въпрос с потенциални ползи и недостатъци. Необходимо е внимателно да се обмисли, за да се гарантира, че ползите надвишават рисковете.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма