Емисионен резултат

Емисията е резултат от разликата между размера на плащанията и размера на постъпленията в касата на банката. Тя е или положително, или отрицателно число. Ако числото е положително, това означава, че в банката са внесени повече пари, отколкото са получени. Това се нарича излишък от плащания. Ако числото е отрицателно, това означава, че са получени повече пари, отколкото са внесени. Това се нарича недостиг на плащане. Резултатите от емисията ни казват дали банката има повече пари за изплащане, отколкото са постъпили, или обратното. Това е важен показател за състоянието на банката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма