Емисионна банка

Повечето хора са запознати с ролята на банките в предоставянето на финансови услуги като спестовни сметки и заеми. Не всички обаче са наясно, че банките играят важна роля и в емитирането на пари и ценни книжа. Емисионните банки отговарят за печатането на книжни пари и създаването на нови акции. Тази функция обикновено се изпълнява от централната банка на дадена държава. По този начин емисионните банки играят жизненоважна роля в икономиката, като гарантират, че има достатъчно предлагане на пари и ценни книжа. Без емисионни банки икономиката би била в застой. За щастие тези банки са добре регулирани и контролирани от правителствени агенции, за да се гарантира, че те работят гладко и ефективно.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма