Емисионно-Касови операции

Централните банки играят ключова роля в операциите на държавното съкровище, тъй като те отговарят за печатането на банкноти, сеченето на монети, пускането и изтеглянето на пари от обращение. Освен това централните банки купуват, съхраняват и продават златни, сребърни и платинени кюлчета и монети, както и приемат и изплащат пари в брой. В допълнение към тези дейности централните банки купуват и продават и чуждестранни банкноти и монети. В резултат на това централните банки играят жизненоважна роля в цялостната дейност на държавната хазна.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма