Акции

Акциите са ценни книжа, емитирани от акционерни дружества, които удостоверяват участието на притежателя в капитала на акционерното дружество. Те дават право на получаване на част от годишната печалба на дружеството чрез дивиденти и могат също така да дадат на акционера право на глас на събранията на акционерите. Акциите могат да бъдат както капиталови, така и привилегировани. Собствените акции представляват собственост в дружеството и дават право на част от печалбите или загубите на дружеството. Привилегированите акции дават на притежателя си право на фиксиран дивидент и могат също така да имат предимство пред акционерите в случай на ликвидация. Повечето акции се търгуват на фондови борси и могат да се купуват и продават свободно от инвеститорите. Въпреки това, търговията с някои акции може да бъде ограничена, като например тези, притежавани от вътрешни лица, или тези, които са предмет на предварителна оценка.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма