Ескроу-сметка

Ескроу сметката е вид разплащателна сметка, която се използва за съхранение на средства от името на две други страни. Средствата обикновено се държат от неутрална трета страна, например банка, за да се улесни транзакцията. Сметката подлежи на специални разпоредби и правила за използване, които са посочени в споразумението между страните. В повечето случаи достъп до средствата по сметката имат само определени физически или юридически лица, а всяко теглене или прехвърляне трябва да бъде разрешено от всички участващи страни. Ескроу сметката е важен инструмент, който гарантира, че и двете страни по сделката могат да изпълнят задълженията си. Като средствата се държат в ескроу сметка, и двете страни могат да бъдат сигурни, че парите ще бъдат на разположение, когато е необходимо. Това осигурява ниво на сигурност и

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма