Ефективен валутен курс

Ефективният обменен курс (ЕОК) е мярка за стойността на валутата спрямо "кошница" от други валути. Обикновено кошницата се състои от валутите на основните търговски партньори на страната. Базовият курс обикновено е индекс, като например еврото или японската йена. EER се изчислява като среднопретеглена стойност на обменния курс, като теглата отразяват значението на всяка валута в търговската кошница. Например, ако основните търговски партньори на дадена държава са САЩ, Китай и Япония, а ЕЕР се основава на еврото, то ЕЕР ще се изчислява като среднопретеглена стойност на обменните курсове на еврото спрямо всяка от тези валути. ЕИР може да бъде изразен като индекс или като

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма