Ефективна годишна доходност

Ефективната годишна доходност е добър начин за сравняване на различни съкровищни бонове, тъй като отразява периода на реинвестиране при едни и същи условия. Важно е да се отбележи, че ефективната годишна доходност зависи не само от инвестираната сума, но и от срока, за който са емитирани съкровищните бонове. Например, ако имате съкровищна бонова книжка за една година и можете да я реинвестирате в рамките на тази година, тогава ефективната ви годишна доходност ще бъде по-висока, отколкото ако имате съкровищна бонова книжка за пет години и можете да я реинвестирате едва след тези пет години. Това е така, защото периодът на реинвестиране в цифрова стойност показва възможностите да закупите през същата година (т.е. от датата на първоначалната покупка) същия вид съкровищни бонове. Следователно

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма