Ефективна лихва

Когато кредитополучателят вземе заем, той се задължава да върне главницата и лихвата. Лихвата обикновено се изчислява като процент от непогасената главница и се начислява на редовни интервали. Ако обаче лихвата не бъде платена в момента на начисляването ѝ, тя се добавя към главницата и продължава да се начислява по първоначалния лихвен процент. Този процес е известен като капитализация и може значително да увеличи общата сума, която трябва да се изплати по кредита. Ефективната лихва е добавянето на съответната начислена лихва към главницата на кредита в края на всеки лихвен период. След това добавената лихва се натрупва към главницата през следващите периоди и в резултат на капитализацията на лихвата се получава т.нар. ефективна лихва. За да се избегне

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма