Ефективна субсидия на конверсията

Целта на субсидията за преобразуване е да се насърчат чуждестранните инвестиции, като се направи по-достъпно за инвеститорите преобразуването на техния дълг в собствен капитал. По този начин инвеститорът има възможност да участва в растежа на дружеството и да участва в печалбите му. Освен това субсидията за конвертиране предоставя на инвеститора по-голяма гъвкавост по отношение на начина, по който може да използва средствата си. Например, инвеститорът може да избере да реинвестира печалбата си обратно в дружеството или да я използва за финансиране на други бизнес начинания. В крайна сметка целта на субсидията за преобразуване е да улесни чуждестранните инвеститори да правят бизнес в дадена страна и да насърчи дългосрочния икономически растеж.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма