Задбалансови позиции

Въпреки че не се записват в баланса, задбалансовите позиции могат да окажат значително влияние върху финансовото състояние на дружеството. Например условните задължения, като неуредени съдебни дела или претенции за гаранции на продукти, не се отразяват в баланса, но въпреки това могат да имат значително финансово въздействие. По подобен начин дългосрочните договори или други ангажименти може да не са отразени в баланса, но въпреки това могат да окажат влияние върху крайния резултат на дружеството. В резултат на това е важно инвеститорите да са наясно както с наличието, така и с потенциалното въздействие на задбалансовите позиции. С тези знания те могат да вземат по-информирани инвестиционни решения.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма