Акционер

Акционер, известен също като акционер, е физическо или юридическо лице, което притежава акции в акционерно дружество. Акционерните дружества са предприятия, които се притежават от множество акционери, които споделят печалбите и загубите на предприятието. Всеки акционер притежава част от дружеството, а неговият дял в собствеността е представен чрез акции. Акциите могат да се купуват и продават на свободния пазар, както и да се прехвърлят на други физически или юридически лица. Акционерите обикновено имат право на глас в компанията и могат да имат право на дивиденти, ако компанията е печеливша. Макар че акционерите играят важна роля в управлението на дружеството, те могат също така да бъдат отговорни за неговите дългове, ако то изпадне в несъстоятелност. В резултат на това акционерите трябва внимателно да обмислят рисковете и ползите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма